Tuesday, August 01, 2006

(pastel on paper, original-John Fernandes)

1 comment:

ಸುಶ್ರುತ ದೊಡ್ಡೇರಿ said...

John Fernandis ರ original ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಭಾವನಾ' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು.