Tuesday, November 10, 2009

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಾಂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೇಸಗತಿ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮನವಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ "ದೇಸಗತಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ"- ಕುರಿತಂತೆ...